Pleitwedstrijden

Artikel 2 lid 1 aanhef, sub c en slot jo. artikel 2 lid 2 aanhef en sub b Statuten: De vereniging heeft als doel het bevorderen van de juiste uitoefening van het beroep van advocaat en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het houden van vergaderingen, lezingen, pleitwedstrijden, excursies, feesten en dergelijke.

Informatie

Algemeen

De rechtbank te Maastricht en de rechtbank te Roermond zijn een aantal keer per jaar het decor van de spannende pleitwedstrijden van de Jonge Balie Limburg. Vier advocaat-stagiaires nemen het tegen elkaar op in zaken met uiteenlopende onderwerpen op het gebied van het civiel, bestuur- en strafrecht. 

Opleidingseisen 

Voor advocaat-stagiaires geldt dat zij gedurende hun stageperiode minimaal 2 pleitwedstrijden dienen bij te wonen. Daarnaast dient iedere advocaat-stagiaire tijdens zijn of haar stageperiode één maal zelf deel te nemen aan een pleitwedstrijd.

Bewijs van aanwezigheid

Als bewijs van uw aanwezigheid dient u zowel vóór aanvang van de pleitwedstrijd als na afloop te tekenen op de presentielijst. De advocaat-stagiaire houdt zelf een lijst bij van de bijgewoonde pleitwedstrijden. Bij aanvraag van de stageverklaring kan de Raad van de Orde controleren of deze lijst correspondeert met de geplaatste handtekeningen op de presentielijsten.

 

Organisatie

De organisatie van de pleitwedstrijden is in handen van de pleitcommissie.

Ter zake de regels die gelden bij een pleitwedstrijd wordt verwezen naar het Pleitreglement, dat te vinden is onder het tabblad regelgeving.

Voor vragen, opmerkingen over of suggesties kunt u zich richten tot Isabelle Bongers via pleit@jongebalielimburg.nl.