Lezingen

Artikel 2 lid 1 aanhef, sub c en slot jo. artikel 2 lid 2 aanhef en sub b Statuten: De vereniging heeft als doel het bevorderen van de juiste uitoefening van het beroep van advocaat en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het houden van vergaderingen, lezingen, pleitwedstrijden, excursies, feesten en dergelijke.

Informatie

Algemeen

De Jonge Balie Limburg geeft sprekers met verschillende achtergronden en expertises een podium om een diversiteit aan lezingen te verzorgen. Zowel praktische onderwerpen als juridische leerstukken passeren bij deze lezingen de revue. In onze agenda vindt u de eerstvolgende lezing.

Opleidingseisen 

Voor advocaat-stagiaires geldt dat zij gedurende hun stageperiode minimaal 3 lezingen dienen bij te wonen.

Bewijs van aanwezigheid

Als bewijs van uw aanwezigheid dient u zowel bij aanvang van de lezing als na afloop te tekenen op de presentielijst. De advocaat-stagiaire houdt zelf een lijst bij van de bijgewoonde lezingen. Bij aanvraag van de stageverklaring kan de Raad van de Orde controleren of deze lijst correspondeert met de geplaatste handtekeningen op de presentielijsten.

 

PO-punten

Bij aanmelding vóór de lezing (via opleidingen@jongebalielimburg.nl) zorgt de Jonge Balie Limburg voor uitreiking van een certificaat als bewijs van deelname. De lezing kan bij de Orde van Advocaten worden opgegeven als opleidingspunt. Hiervoor wordt verwezen naar art. 4.4 van de Verordening op de Advocatuur.

Locatie en tijdstip

De locatie en het tijdstip van de lezing worden bekend gemaakt via de nieuwsbrief. Deze worden ook gepubliceerd in onze agenda. Aansluitend aan de lezing bestaat er de gelegenheid om na te praten tijdens de borrel.

Voor vragen, opmerkingen over of suggesties voor lezingen kunt u zich richten tot Nathalie Godding via opleidingen@jongebalielimburg.nl.